Levenstestamentmaken.nl

levenstestamentmaken.nl is erop gericht om informatie te geven over levenstestamenten als voorzorgsmaatregel voor de situatie dat je zelf door gezondheidsredenen en/of ouderdom niet meer in staat bent zelf je belangen goed te behartigen.

Covid19 (Coronavirus)

In verband met uw en onze veiligheid hebben wij de werkwijze van kantoor aangepast om zowel u als de medewerkers van kantoor te beschermen tegen infectie met het coronavirus.

Daar waar mogelijk worden besprekingen gevoerd en toelichtingen gegeven via (video)bellen (via Skype, Whatsapp, Zoom of Jitsi).

Het tekenen van de akte(n) geschiedt op een zo veilig mogelijke wijze door het contact zo kort mogelijk te houden en met zo min mogelijk mensen tegelijkertijd. Dat betekent dat de meeste akten bij volmacht getekend zullen worden (dit gaat niet bij testamenten/levenstestamenten en hypotheken). Wij verzoeken u uw eigen pen mee te nemen (indien u uw pen heeft vergeten gebruiken wij gedesinfecteerde pennen).

Demenint Kienhuis App

Wij beschikken over de Demenint Kienhuis App , deze is te downloaden in de Appstore of Playstore. Via deze App houden we u op de hoogte van belangrijke wijzigingen en geven wij tips.